Zásady týkající se zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Tyto zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27. července 2006. č. 152-FZ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijatá GolosPobed.com (dále jen Provozovatel).
1.1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci své činnosti stanoví dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství .
1.2. Tyto zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek http://GolosPobed.ru.
2. Základní pojmy používané v Politice
2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
2.2. Blokování osobních údajů - dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (pokud zpracování není nezbytné k upřesnění osobních údajů);
2.3. Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na síťové adrese http://GolosPobed.ru;
2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích, které zajišťují jejich zpracování;
2.5. Depersonalizace osobních údajů - úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací zjistit vlastnictví osobních údajů konkrétního Uživatele nebo jiného subjektu osobních údajů;
2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s použitím nebo bez použití automatizačních nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny), vytěžování , použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, výmaz, zničení osobních údajů;
2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizující a (nebo) provádějící zpracování osobních údajů, jakož i stanovení účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů být zpracovány, úkony (operace) provedené s osobními údaji;
2.8. Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného Uživatele webových stránek http://GolosPobed.ru;
2.9. Uživatel – každý návštěvník webu http://GolosPobed.ru;
2.10. Poskytování osobních údajů - úkony zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
2.11. Šíření osobních údajů - jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předání osobních údajů) nebo seznámení se s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, umístění v informacích a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;
2.12. Přeshraniční přenos osobních údajů - předání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;
2.13. Likvidace osobních údajů - jakékoliv jednání, v jehož důsledku jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) jsou zničeny hmotné nosiče osobních údajů.
3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Uživatele
3.1. Emailová adresa;
3.2. Telefonní čísla;
3.3. Stránka také shromažďuje a zpracovává anonymní údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metrika a Google Analytics a další).
3.4. Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecný pojem Osobní údaje.
4. Účely zpracování osobních údajů
4.1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informování Uživatele zasíláním e-mailů; poskytnutí přístupu Uživateli ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách; upřesnění detailů objednávky.
4.2. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli upozornění na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé akce. Uživatel může vždy odmítnout zasílání informačních zpráv zasláním emailu Provozovateli golospobed@mail.ru označené "Odhlásit se z upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky."
4.3. Neosobní údaje Uživatelů shromážděné pomocí internetových statistických služeb slouží ke shromažďování informací o akcích Uživatelů na stránce, zlepšování kvality stránek a jejich obsahu.
5. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
5.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách http://GolosPobed.ru. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů Provozovateli vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Zásadami.
5.2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).
6. Postup pro shromažďování, uchovávání, předávání a další druhy zpracování osobních údajů
Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna prostřednictvím provedení právních, organizačních a technických opatření nezbytných k plnému souladu s požadavky aktuální legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.
6.1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.
6.2. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy, za žádných okolností, předány třetím stranám, s výjimkou případů souvisejících s implementací příslušných právních předpisů.
6.3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je může Uživatel samostatně aktualizovat zasláním upozornění Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele. golospobed@mail.ru označeno jako "Aktualizace osobních údajů".
6.4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na emailovou adresu Provozovatele. golospobed@mail.ru označeno „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
7. Přeshraniční přenos osobních údajů
7.1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen se ujistit, že cizí stát, na jehož území má být předání osobních údajů provedeno, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
7.2. Přeshraniční předávání osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů s přeshraničním předáním jeho osobních údajů a/nebo uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Uživatel může objasnit otázky, které ho zajímají ohledně zpracování jeho osobních údajů, kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu golospobed@mail.ru.
8.2. Tento dokument bude reflektovat veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů Provozovatelem. Zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.
8.3. Aktuální verze Zásad ve veřejné doméně je umístěna na internetu na adrese https://golospobed.ru/policy/.

 

Reklamační řád

Při zrušení položek z placené objednávky (nebo při zrušení celé objednávky) si můžete za tuto částku objednat jiný produkt nebo vrátit celou částku na kartu napsáním e-mailu nebo kontaktováním provozovatele webu GolosPobed.ru prostřednictvím online chat. Vrácení peněz se provádí na kartu, kterou byla platba provedena dříve.

Podmínky použití

Vyjadřuji svůj souhlas a opravňuji správce webu GolosPobed.ru a na jeho pokyny třetím stranám ke zpracování mých osobních údajů, které jsem uvedl při zadávání objednávky na webu GolosPobed.ru, včetně shromažďování, zpracování, používání, záznamu, systematizace , shromažďování, ukládání, objasňování (aktualizace, změna), vytěžování, přenos (distribuce (včetně přeshraničního přenosu, poskytování, přístupu), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů) za účelem shromažďování a zpracování obdržených reklamních informací mnou a provádět výzkum, jakož i pro mě, abych dostával reklamní informace o zboží a službách nabízených na webových stránkách GolosPobed.ru, speciálních nabídkách a akcích, slevových a bonusových systémech používaných GolosPobed.ru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, v souladu s výše uvedenými podmínkami, poskytuji na 20 (dvacet) let. Byl jsem upozorněn a souhlasím s tím, že tento souhlas může být mnou odvolán zasláním písemné přihlášky doporučeným dopisem se seznamem příloh nebo doručeným osobně pod podpisem oprávněného zástupce webu GolosPobed.ru (na adresu: 414009 , oblast Astrachaň, Astrachaň, ulice Trudfronta, 10 - 10).